Štatút súťaže Slepá mapa

Štatút súťaže Slepá mapa


I. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže Slepá mapa (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ").
Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa.


II. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční od 19.12.2011 (vrátane) do 29.1.2012 (vrátane) na verejne prístupnej internetovej doméne mapa.zoznam.sk a bude prebiehať v súťažných kolách v trvaní jeden týždeň. Výsledky budú vyhlásené vždy v nedeľu, t. j. vždy na konci každého súťažného kola.


III. Súťažiaci
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom. Osoby spĺňajúce vyššie uvedené podmienky, ktoré sa prihlásia do súťažnej aplikácie Slepá mapa na mapa.sk pomocou svojich prihlasovacích údajov na stránku facebook.com, sa stávajú Súťažiacimi.
2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Výherca je povinný najneskôr pri odovzdávaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry.
4. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami súťaže.


IV. – Pravidlá súťaže
Súťažiaci v rámci Súťaže odpovedajú na 10 otázok a na základe správnosti ich odpovedí získavajú trestné body a zaradenie v tabuľke, pričom každý súťažiaci je do tabuľky výsledkov zaradený raz a v tabuľke sa zobrazuje iba najlepší výsledok súťažiaceho v súťažnom kole.


V. – Výhra
Výhrou v Súťaži sú jednodňové skipasy od spoločnosti Tatry Mountain Resorts v hodnote 33 ,- EUR do lyžiarskeho strediska Jasná Chopok alebo Tatranská Lomnica Vysoké Tatry.
V každom súťažnom kole budú vyhlásení 2 výhercovia, pričom jedným z výhercov sa stane Súťažiaci, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v tabuľke výsledkov a druhého výhercu vyžrebuje usporiadateľ zo všetkých Súťažiacich.
Výhercovia budú kontaktovaní Usporiadateľom prostredníctvom emailu.V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiaceho, ktorý bol vyžrebovaný ako prvý náhradník v poradí, resp. ako druhý najlepší súťažiaci vo výsledkovej tabuľke, pričom tento postup sa zachová primerane.
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná ako náhradník v poradí v akom bol vyžrebovaný, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam, s.r.o., ako usporiadateľovi. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Zoznam, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno súťažiaceho na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch.


VII. – Osobitné ustanovenia
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom usporiadateľa súťaže alebo osobou im blízkou, výherca stráca nárok na výhru a výhra sa neodovzdá a bude s ňou naložené v súlade s týmito pravidlami.
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení, a to najmä § 8 a § 9 , zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov . Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidla súťaž kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá výberu výhercu, dátum oznámenia výsledkov súťaže, počet výhercov ako aj druh výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.mapa.sk/sutaz
Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
V prípade, že výhercom súťaže sa stane osoba, ktorá nedosiahla 18 rokov, alebo nie je plne spôsobilá na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.


VIII. – Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá sú uložené u usporiadateľa súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u usporiadateľa súťaže.
Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť.


V Bratislave dňa 9.12.2011


Zoznam, s.r.o.